Auto's Flipkens

Verkoop en verhuur van voertuigen

Home >> Huurvoorwaarden

Algemene huur, factuur en betalingsvoorwaarden

1. TARIEF - FACTURATIE - BETALING 

Het toegepaste tarief wordt berekend op basis van de duur en de afgelegde kilometers. De brandstof is niet in het tarief inbegrepen en is steeds ten laste van de huurder. Een voorschot/ borg kan gevraagd worden en dient vóór de ondertekening of bevestiging van het contract te worden betaald op de maatschappelijke zetel, hetzij per overschrijving hetzij in contanten en dit volgens afspraak.

De instructies voor de betaling van dit voorschot/borg wordt door de verhuurder gegeven en dient door de huurder te worden nageleefd.

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het afgesproken voorschot/borg op de vervaldag zonder ernstige redenen, is de verhuurder gemachtigd de verhuur niet te laten doorgaan.

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag  zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 50 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en dit als schadevergoeding wegens geleden handelsnadeel en stoornis in de economische programmatie van de firma. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige verwittiging of ingebrekestelling vereist is.

Onze facturen zijn contant betaalbaar, dit wil zeggen binnen de 8 dagen. Wanneer de betaling niet plaatsvindt op de vervaldag, zullen de verschuldigde sommen van rechtswege een intrest van 10 % per jaar opbrengen, vanaf de vervaldag, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten tegen uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst factuur rechtstreeks aan de verhuurder te worden gericht en dit per aangetekend schrijven.

Ingeval de klant in gebreke blijft met zijn betalingen zal de eventuele toegestane korting van rechtswege vervallen zijn.

Door de aanvaarding van de factuur erkent de huurder kennis te hebben en akkoord te zijn met de algemene huur, factuur-en betalingsvoorwaarden. Voor de beoordeling van de rechtsbetrekking tussen de verhuurder en de huurder is de Belgische wetgeving van toepassing. Alle geschillen kunnen alleen door de rechtbank van Turnhout of Antwerpen  worden beslecht, dit naar keuze van de verhuurder.

2. LEEFTIJD – RIJBEWIJS – ONDERVERHUUR

De bestuurder en/of huurder dienen te beschikken over een Belgische identiteitskaart en een Belgisch Rijbewijs, eventueel van het Europees model. De bestuurder van het voertuig dient minimun 25 jaar te zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs sinds tenminste 1 jaar. De huurder is aansprakelijk voor de bestuurder aan wie hij het voertuig toevertrouwt. Wordt een vervalst of ongeldig rijbewijs voorgelegd zal de huurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor alle gebeurlijke schade aan derden en aan het gehuurde voertuig. Onderverhuur en/of overdracht van huur is ten strengste verboden. Afwijkingen hierop dienen tussen huurder en verhuurder te worden vastgelegd.
De huurder verklaart uitdrukkelijk de laatste 5 jaar niet te zijn ontzet geweest uit het recht tot besturen van een voertuig.

3. ONDERHOUD – HERSTELLING

De kosten van herstellingen, onderhoud, smering en olie zijn inbegrepen in de huurprijs en komen ten laste van de verhuurder. Lekke of kapotte banden zijn ten laste van de huurder.

De huurder is enkel aansprakelijk voor herstellingen aan het gehuurde voertuig  wanneer de schade aan het voertuig is ontstaan door zijn toedoen ingevolge zware fout en/of verkeerd gebruik van het voertuig, al dan niet met opzet. Zo de huurder herstellingen of onderhoud laat uitvoeren zonder toelating van de verhuurder, zullen de kosten daarvan ten laste van de huurder zijn.

De huurder moet regelmatig het water en oliepeil nazien en om de 5000 km contact opnemen met de verhuurder teneinde deze toe te laten het normaal onderhoud uit te voeren en of de juiste instructies te geven. Bij defect dient de huurder de verhuurder onmiddellijk te contacteren op gevaar af de schade aan het voertuig, door verder gebruik  zelf te zullen moeten betalen.

4. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG – REINIGING

De huurder dient het voertuig als een goede huisvader te gebruiken. Het voertuig mag niet gebruikt worden voor :

1. onwettige doeleinden 2. vervoer van gevaarlijke ladingen 3. slepen/duwen/wedstrijden 4. vervoer van dieren ( zowel in de cabine als in de laadruimte ). Uitzonderingen kunnen/moeten besproken worden.

Het is de huurder verboden wijzigingen/verbouwingen/demonteringen aan het voertuig aan te brengen.

Behoudens schriftelijke toelating van de verhuurder mag geen enkele publiciteit worden gemaakt op het huurvoertuig.

De huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen welke door hem aan het voertuig of aan zichzelf of aan zijn eigen goederen of aan derden, of aan goederen van derden, worden toegebracht.

De huurder erkent bij afhaling, dat het voertuig in goed onderhouden staat is. De eventuele schade wordt genoteerd op de schade-aangifte dewelke door verhuurder en huurder worden ondertekend bij aanvang van de huur.

De verhuurder staat in voor de normale reiniging van het voertuig bij vertrek ( indien niet in tijdsnood ). De huurder staat in voor het binnenbrengen in volledig gereinigde toestand.

Wanneer het gehuurde voertuig ingeleverd wordt met abnormaal veel reinigingswerk voor de verhuurder zullen er reinigingskosten worden aangerekend tbv 100,- Euro en dit zonder verwittiging van de huurder. Bij een normale reiniging : 25,- Euro binnenkant en/of 25,- Euro buitenkant. Prijzen exclusief BTW.

Wanneer de huurder een voertuig huurt met trekhaak dan mag er geen hoger max toegelaten gewicht getrokken worden dan 750 kg. De huurder zal bij huur met trekhaak zorgen voor in regel te zijn met de wetgeving hieromtrent.

Hij dient ook over het nodige rijbewijs te beschikken. De verhuurder heeft hierin geen enkele aansprakelijkheid.

Bij ongeval dient de bestuurder in elk geval de nodige papieren op te maken, zo niet zijn alle kosten ten laste van de huurder.

Bij pech dient de huurder de verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen, zo niet kan laatstgenoemde niet tussenkomen voor reeds gemaakte kosten.

5. BIJKOMENDE BEPALINGEN IVM VERZEKERINGEN

In de huurprijs is begrepen :

* een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid   

De huurder dient zelf in te staan voor een verzekering van de door hem te vervoeren goederen en kan de verhuurder voor gebeurlijke schade aan de goederen om welke reden of uit welke oorzaak die schade ook moge zijn ontstaan, onder geen enkel beding terugvorderen.

Bij ongeval, brand of diefstal is tussenkomst van de politie of de bevoegde overheidsdiensten verplicht en dit dient zonder verwijl aan verhuurder gemeld te worden.

Uiteraard blijft de huurder persoonlijk volledig aansprakelijk ingeval van grove fout. De grove fout is wat betreft de eigen schade voertuig véél restrictiever aangezien alsdan geen tussenkomst wordt verleend ingeval van schade welke gepaard gaat met gewone intoxicatie, vlucht, plegen verkeersinbreuken vanaf tweede graad ( bv door rood licht rijden, over volle witte lijn rijden, rijden aan snelheid hoger dan 30 km/u boven de toegelaten snelheid,… )

 In deze gevallen zal de huurder alle schade aan de verhuurder terug betalen. De huurder dient in geval van ongeval de verhuurder binnen de 24 u. te verwittigen. Bij laattijdig verwittigen kan verhuurder alle verantwoordelijkheid afwijzen. Alle briefwisseling, aangifte of welke regeling ook moet via kantoor van verhuurder verlopen en niet via de verzekeringsmaatschappij.

* een omnium verzekering met een vrijstelling van 1500,- Euro. De vrijstelling kan gedeeltelijk afgekocht worden aan de prijs van 12,10 Euro per dag. De vrijstelling zakt dan naar 500,- Euro per schadegeval. Behalve bij diefstal. Dan blijft de vrijstelling 1500,- Euro. De vrijstelling bij glasbraak is 250,- Euro.

* De klant moet zelf zorgen voor een reisbijstand verzekering voor de inzittenden.

 6. AFLEVERING EN TERUGNAME VAN HET VOERTUIG

De verhuring eindigt door de ontlasting, gegeven door de verhuurder bij het terugnemen van het voertuig. Het voertuig wordt afgeleverd en terugbezorgd ter maatschappelijke zetel van de verhuurder. De instructies die gegeven worden, indien het voertuig wordt ingeleverd zonder dat de verhuurder aanwezig, is dienen nauwgezet nageleefd te worden. Zo niet kan een langere huur worden doorgerekend. De verhuurder kan ten allen tijde verzoeken het voertuig vroeger te laten binnenkomen en kan het voertuig zelf ophalen bij de huurder, indien de verhuurder daar reden toe heeft ( vb niet contant betalen tussentijdse facturen, zware schade aan voertuig, onwettig gebruik voertuig, enz…) Het voertuig dient, op de normale sleet na, in dezelfde toestand teruggebracht worden. De huurder kan zich ten aanzien van de verhuurder nooit beroepen op overmacht/noodweer ed. om de schade/verdwijning ten aanzien van de verhuurder te verantwoorden. De huurder aanvaardt dat, behoudens minnelijke regeling, ingeval van averij of schade aan het voertuig, door de verhuurder een onafhankelijke en erkende auto-expert zal worden aangesteld, teneinde kosten en duur van de herstelling te bepalen en desgevallend uit te maken of het normale of abnormale slijtage betreft. Wanneer de schade ten laste van de huurder valt, dan zullen ook de expertkosten ten laste van de huurder vallen. De vernieuwing van de verhuringstermijn is enkel mogelijk bij schriftelijk akkoord van de verhuurder. In geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op stilzwijgende verlenging

7. AANSPRAKELIJKHEID EN ERAAN VERBONDEN SCHADEVERGOEDINGEN

De verhuurder is niet aansprakelijkheid voor elke schade (met inbegrip winstderving), voortvloeiend uit onbruikbaarheid of onbeschikbaarheid van het voertuig ingevolge defect, ongeval of elke ander onvoorzienbare omstandigheid. De huurder ontslaat bovendien de verhuurder van alle verantwoordelijkheid voor schade ingevolge enig gebrek aan het voertuig. De huurder, enkel hij,  is aansprakelijk voor het voertuig. Hij dient alle overtredingen (bv ingevolge overschrijding laadvermogen, snelheids- en andere overtredingen) opgelopen tijdens de door hem gehuurde periode te betalen. Indien er een overtreding werd opgemaakt tijdens de huurperiode zal de verhuurder voor het nasturen en alle administratieve kosten hieraan verbonden een éénmalige kost van 25 euro + 21% BTW per PV aanrekenen aan de huurder. De huurder zal eveneens alle administratieve en fiscale verplichtingen betreffende het goederenverkeer dienen na te leven.

8. INBESLAGNAME VOERTUIG, IMMOBILISATIE VOERTUIG INGEVOLGE FOUT HUURDER

Ingeval van inbeslagname van het voertuig of immobilisatie van het voertuig ontstaan door de fout van de huurder, of door een aanrijding in fout van de huurder zal de huurder een vergoeding als volgt worden aangerekend :

* igv ongeval : de duur van de hersteltijd aan de lopende tarieven met een maximum duurtijd van 2 weken.

* igv totaal verlies : 4 weken aan de lopende huurtarieven.

* igv inbeslagname door fout huurder : Cataloguswaarde van het voertuig.

9. ANNULATIE VAN EEN GEHUURD VOERTUIG

Wanneer de huurder het besteld voertuig niet op de overeengekomen dag komt afhalen of de bestelling annuleert zal de huurder navolgende annulatievergoeding verschuldigd zijn :

Buiten de 8 weken : geen annulatievergoeding te betalen. Binnen de 8 weken : 10% annulatievergoeding. Binnen de 6 weken : 25%.

Binnen de 4 weken : 50%. Binnen de 2 weken : 75%. Binnen de week : 100%.

10. LAATTIJDIGE TERUGBRENGING VAN HET GEHUURDE VOERTUIG

Wanneer de huurder nalaat het voertuig binnen te brengen op de contractueel overeengekomen datum zal de huurder navolgende schadevergoeding verschuldigd  zijn zonder uitzondering :

* Per dag vertraging zal de huurder de dubbele dagprijs van het voertuig dienen te betalen vermeerderd met de eventuele extra kilometervergoeding. De huurder die nalaat het voertuig terug te bezorgen na het verstrijken van de einddatum op het contract, stelt zich bloot aan de gerechtelijke vervolging wegens verduistering en misbruik van vertrouwen.

11. TRANSPORTVERGUNNING

Indien de huurder met het gehuurde voertuig transport rekening derden uitvoert dient hij zelf te zorgen voor de nodige vergunningen, en andere wettelijke bepalingen, die hem toelaten dit transport rechtsgeldig uit te voeren, de verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

13. WETTELIJKE BEPALINGEN BUITENLAND

Wanneer de huurder het voertuig aanwendt in het buitenland, dient de huurder alle wettelijke bepalingen na te leven van alle landen waarin hij passeert. De verhuurder kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. De huurder dient de verhuurder op voorhand op de hoogte te brengen van zijn buitenlandse bestemming zo niet kan de verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er zich problemen voordoen tgv van niet verzekerd zijn in niet Europese landen ( wat de BA verzekering en reisbijstand betreft ) en of hulp bij panne of ongeval.

14. ALGEMEEN

De huurder betuigt door het onderschrijven van het huurcontract uitdrukkelijk zijn akkoord met de bovenomschreven algemene voorwaarden goed door hem gelezen en gekend en waarop de verhuurder zijn aandacht heeft gevestigd. De huurder erkent dat onderhavige contractvoorwaarden van toepassing zijn op alle latere huurcontracten welke gebeurlijk mondeling, telefonisch, per fax of e-mail worden afgesloten. Deze contractvoorwaarden zijn enkel niet van toepassing wanneer in latere huurcontracten daarvan expliciet melding wordt gemaakt.